υπηρεσίες

Ποιοι είναι οι τομείς δραστηριότητας

Η “D-CONSULTING Management Systems” είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών στο τομέα της οργάνωσης και της διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι επιθεωρήσεις είναι οι τομείς υπηρεσιών που δραστηριοποιείται και αφορούν στην ασφάλεια της πληροφορίας, την ποιότητα της διαχείρισης, το περιβάλλον και την εργασιακή υγεία. Απευθύνονται σε:
εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στο τομέα της υγείας, των τροφίμων, των καλλυντικών, των μεταφορών, της ναυτιλίας,
εταιρείες παροχής υπηρεσιών αλλά και
εργαστήρια αναλύσεων και δοκιμών.

Ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Σήμερα, μετά την 20ετή επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της Ελληνικής αγοράς αλλά και μετά από την συμμετοχή σε έργα στο Εξωτερικό, η εταιρεία έχει την δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστη συνεργασία και έργα προσαρμοσμένα στα μέτρα της κάθε επιχείρησης. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία διακρίνονται σε:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών που βασίζεται σε πρότυπα όπως ISO 27001, ISO 20000-1,ISO 22301 αλλά και γενικούς κανονισμούς όπως 2016/679 ΕΚ (GDPR)… (δείτε περισσότερα)
ISO/IEC 27701: 2019 Τεχνικές ασφαλείας – Επέκταση ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27002 για διαχείριση προσωπικών Δεδομένων – Απαιτήσεις και οδηγίες… (δείτε περισσότερα)
Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για την ποιότητα (ISO 9001), το περιβάλλον (EMAS  / ISO 14001) την Εργασιακή Υγεία  και Ασφάλεια (OHSAS 18001)… (δείτε περισσότερα)
Συμβουλευτική για την ανάπτυξη (TAPA Freight Security Requirements / ISO
28001) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας… (δείτε περισσότερα)
Σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Προϊόντων για
Ιατρική Χρήση, συστήματα για κανονιστικούς σκοπούς (ISO 13485)… (δείτε περισσότερα)

Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για Κλινικά Εργαστήρια και για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων (ISO 15189  / ISO 17025)… (δείτε περισσότερα)
Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 22000 για την Ασφάλεια των τροφίμων… (δείτε περισσότερα)
Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων για Καλλυντικά Προϊόντα – Κανόνες
Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716… (δείτε περισσότερα)

Οργανωτικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό επιχειρηματικών και παραγωγικών λειτουργιών, μελέτες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού & Marketing plans που αποβλέπουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων… (δείτε περισσότερα)

Εσωτερικοί έλεγχοι

Οι εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργούνται αφορούν σε:

Συστήματα Προστασίας της Ασφάλειας των Πληροφοριών
Συστήματα Ελέγχου & Διαχείρισης Ποιότητας
Συστήματα  Ασφαλείας Τροφίμων
Αρχές Υγιεινής και προστασίας της Υγείας
Αρχές Ασφάλειας και προστασίας της Εργασίας
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής… (δείτε περισσότερα)

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρέχονται αφορούν σε:

Διεξαγωγή Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, εκπαίδευση Εσωτερικών
Επιθεωρητών
Αρχές Υγιεινής, Προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των
Εργαζομένων, διαμόρφωση της κουλτούρας των εργαζομένων
Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής σε επιχειρήσεις κατασκευής
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π), Καλλυντικών Προϊόντων &
Παρασκευής Φαρμακευτικών Προϊόντων
Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 27001, ISO 9001, EMAS, ISO
14001,OHSAS 18001, ISO 22716, ISO 13485)
Οδηγίες και Κανονισμούς (ΕΕ) όπως ο Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΚ) κ.ά.… (δείτε περισσότερα)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η κατανόηση, η εξοικείωση και η εμπιστοσύνη στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης…

δείτε περισσότερα
Εσωτερικοί έλεγχοι

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με συστήματα ασφαλείας πληροφοριών…

δείτε περισσότερα
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η κατανόηση, η εξοικείωση και η εμπιστοσύνη στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης…

δείτε περισσότερα