μελέτες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού & Marketing plans

Οργανωτικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών και παραγωγικών λειτουργιών, μελέτες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού & Marketing plans που αποβλέπουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο σκοπός

Η προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις και ο οργανωτικός σχεδιασμός με βάση ειδικά προσαρμοσμένα και σύγχρονα μοντέλα διοίκησης, αποτελεί την ικανή και αναγκαία επιλογή των επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των.

Το πλαίσιο

Η ανάπτυξη της κατάλληλης οργανωτικής δομής και η θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης, να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια τους, απαιτεί τη εκπόνηση μελετών αναδιοργάνωσης και marketing plans που θα βασίζονται στα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης και τα τελευταία δεδομένα του κλάδου που δραστηριοποιείται.

Οι υπηρεσίες μας

Αποβλέποντας στη απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και την επιτυχία του εγχειρήματος, συντάσσουμε μελέτες και παρακολουθούμε την εφαρμογή των, με στόχο τον Οργανωτικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό επιχειρηματικών και παραγωγικών λειτουργιών, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό αλλά και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω
Marketingplans που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Οργανωτικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός, σχεδιασμός και ανασχεδιασμός παραγωγικών λειτουργιών, μελέτες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι επιχειρήσεις επιβάλλει τη συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων σε όλες τις κρίσιμες διεργασίες που έχουν σαν στόχο την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών φυσικά, με την απαιτούμενη από το πελάτη ποιότητα.
Ουσιαστικές βελτιώσεις είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσω του λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν:
Τη λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων διαδικασιών
Τον εντοπισμό των κρίσιμων διεργασιών
Τον αναλυτικό ανασχεδιασμό αυτών (Business Process Reengineering)
Τον προσδιορισμό των στόχων (ποιοτικών / ποσοτικών) και των δεικτών μέτρησης αυτών
Την αποτύπωση των νέων διαδικασιών και την ενσωμάτωσή τους στην λειτουργία της επιχείρησης
Συμμετοχή στην διαχείριση των αλλαγών (Change Management)
Οι παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνουν τον ανασχεδιασμό του δικτύου, την βελτίωση της παραγωγικότητας, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου και εφόσον απαιτείται.

Marketing Plans

Ένα κατάλληλο “marketingplan” είναι αναγκαίο για να μεγαλώσει κάθε επιχείρηση. Ένα κατάλληλο “marketingplan” θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσδιορίζει a) τον πελάτη στόχο b) τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσουμε και, c) τον τρόπο με τον οποίο θα το πείσουμε να αγοράσει επανειλημμένα το προϊόν μας.
Ένα “marketingplan” αποτελεί ένα μέρος του “businessplan” και βοηθάει να συντονίσουμε όλες τις προσπάθειες και τις ιδέες μας, αποτελεσματικά. Επίσης βοηθά να έχουμε μια δομημένη προσέγγιση όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουμε προκειμένου αυτές να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη.
Συμβουλευτείτε μας, γιατί μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε ώστε να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο “marketingplan” που θα έχει προστιθέμενη αξία για την επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικότερη ενημέρωση ή επιπλέον διευκρίνιση.