Εσωτερικοί έλεγχοι

Εσωτερικοί έλεγχοι

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με συστήματα ασφαλείας πληροφοριών, ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας στην εργασία αλλά και τα εργαστήρια που έχουν διαπιστεύει με βάση τα διαχειριστικά και τεχνικά πρότυπα, χρειάζεται να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε τι αποσκοπούν οι εσωτερικοί έλεγχοι

Η ανάγκη των εσωτερικών ελέγχων προκύπτει από τις απαιτήσεις των προτύπων αλλά αποτελεί και ένα τρόπο αυτό-ελέγχου και αξιολόγησης των εσωτερικών διαδικασιών. Διασφαλίζουμε την διενέργεια επιθεωρήσεων υψηλής ποιότητας με προστιθέμενη αξία.

Οι υπηρεσίες μας

Αποβλέποντας στη απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη διοργανώνουμε εσωτερικούς ελέγχους και παρακολουθούμε την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών, στα παρακάτω συστήματα:
Συστήματα Προστασίας της Ασφάλειας των Πληροφοριών
Συστήματα Ελέγχου & Διαχείρισης Ποιότητας
Συστήματα  Ασφαλείας Τροφίμων
Αρχές Υγιεινής και προστασίας της Υγείας
Αρχές Ασφάλειας και προστασίας της Εργασίας
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

Οι έλεγχοι διεξάγονται από αξιολογητές με διεθνή εμπειρία που διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση αλλά και εξειδίκευση να διεκπεραιώσουν το πλέον σύνθετο έργο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πλήρως σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που μπορούμε να διενεργήσουμε για την εταιρεία σας.