Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αφομοίωσής της εταιρικής κουλτούρας και είναι το μέσο που μεταφέρει την πληροφορία, εύκολα και πειστικά σε κάθε εργαζόμενο.
Η κατανόηση, η εξοικείωση και η εμπιστοσύνη στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης μας παρέχουν τη γνώση και την εμπειρία για την διοργάνωση ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων υψηλής αποτελεσματικότητας.

Σε τι αποσκοπούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια

Ο σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το θέμα και η ενημέρωσή τους σε απαιτήσεις, μεθόδους, διαδικασίες και σύγχρονες εξελίξεις. Ο στόχος είναι η εν γένει διαμόρφωση της κουλτούρας στην επιχείρηση.
Διεκπεραιώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, που βοηθούν το προσωπικό της επιχείρησης να προσαρμοστεί με ευκολία στις οργανωτικές αλλαγές και στις νέες πρακτικές.

Οι υπηρεσίες μας

Η κατανόηση, η εξοικείωση και η εμπιστοσύνη στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης μας παρέχουν τη γνώση και την εμπειρία για την διοργάνωση ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων υψηλής αποτελεσματικότητας. Αποβλέποντας στη απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, στα παρακάτω θέματα:

Διεξαγωγή Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών

Αρχές Υγιεινής, Προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζομένων, διαμόρφωση της κουλτούρας των εργαζομένων

 Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής σε επιχειρήσεις κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π), Καλλυντικών Προϊόντων & Παρασκευής Φαρμακευτικών Προϊόντων

Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 27001, ISO 9001, EMAS, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 22716, ISO 13485)

Διαμόρφωση συμπεριφοράς σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας

 Οδηγίες και Κανονισμούς (ΕΕ) όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΚ) κ.ά.

Οι εκπαιδεύσεις διοργανώνονται ομαδικά, ατομικά, ενδο-επιχειρησιακά (ή/και σε ειδικές αίθουσες) και διεξάγονται από εκπαιδευτές που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία αλλά και εξειδίκευση να αναπτύξουν το κάθε αντικείμενο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που μπορούμε να παρέχουμε για την εταιρεία σας
Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί το κόστος για την παρακολούθηση του εν λόγω σεμιναρίου από την επιδότηση του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.