Διπλή πιστοποίηση με ISO 27001 / ISO 9001 για την “Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα” (HeCOG)

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας και ασφαλείας πληροφοριών με ISO 27001 / ISO 9001, για την “Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα”. Η (HeCOG) είναι μια μη-κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία που αριθμεί στα μέλη της, εξέχοντες Ερευνητές Ιατρούς Παθολόγους -Ογκολόγους.
Η “D-CONSULTING Management Systems” παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας και ασφαλείας στην HeCOG, που αφορά στην οργάνωση, στην ανάπτυξη, την διεξαγωγή και την υποστήριξη κλινικών μελετών (the organization, the development, the implementation and the support of clinicalstudies).
Οι βασικοί πυλώνες που στηρίζουν τη λειτουργία του συστήματος αλλά και τις αποφάσεις είναι οι απαιτήσεις του ευρύτατου νομικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της HeCOG.
Εγχειρίδιο, Πολιτικές και Διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεκμηρίωσης για την ποιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων και υπόκεινται στις αρχές των διεθνών προτύπων ISO 9001 & ISO 27001, των απαιτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής (ΕΟΦ) αλλά και του Κώδικα Δεοντολογίας της HeCOG.